Blue Grey Red
 

.

Image1\

Biểu đồ vàng

Thông tin quỹ SPDR

Thông tin nắm giữ vàng của SPDR